Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη του 23ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems- MIS).

Η εκπόνηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα προσφέρει ένα συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά και οικονομικά-επιχειρηματικά θέματα, παρέχοντας έτσι στους αποφοίτους του ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Διάρκεια Σπουδών: Δύο εξάμηνα μαθημάτων + ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο για εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο, δύο συστατικές επιστολές, αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα-δημοσιεύσεις-διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

• Υποβολή Αιτήσεων: έως 22/01/2019
• Έναρξη νέου κύκλου: Φεβρουάριος 2019
• Προκήρυξη
• Περισσότερες πληροφορίες: http://mis.uom.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια